Política de privacitat

Condicions d’ús
L’ús d’aquest lloc web està condicionat a la prèvia lectura i acceptació pels usuaris dels termes i condicions aquí detallats. Els propietaris d’aquest lloc es reserven el dret a modificar aquest document quan ho considerin oportú i sense previ avís.Aquesta web és propietat del Col·legi Bertran, amb adreça C. Francesc Layret, 24 08208 de Sabadell, Barcelona. Tot el contingut que es troba inclòs (imàtges, textos, il·lustracions, aplicacions informàtiques, etc) està protegit per les lleis de la Propietat Intel·lectual.

Ús del contingut
No s’autoritza la reproducció, transmissió o explotació del contingut d’aquesta web de cap forma, tret dels casos que s’utilitzi expressament. En cas que se’n faci un ús indegut, s’haurà d’indemnitzar al Col·legi Bertran contra qualsevol pèrdua, despesa, cost, dany o perjudici que resulti de l’incompliment de les presents condicions o de l’ús del contingut d’aquesta web sense l’autorització prèvia.

Avisos
En la mesura que ho permet la legislació, el Col·legi Bertran no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, explícites o implícites, quant al funcionament del lloc web o a la informació continguda, ni serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l’ús d’aquest lloc, de la interrupció del servei o de la seva continuïtat. Igualment, tot i que es vetlla per la precisió del contingut, pot haver-hi errors i inexactituds, de manera que no podem garantir l’absoluta veracitat ni fiabilitat de les dades.
Així mateix, el Col·legi Bertran no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura.
Els possibles enllaços que condueixin a altres llocs web no estan sota el control del Col·legi Bertran, pertant no se’n fa responsable del contingut ni dels danys que puguin patir-se en relació amb el seu ús.
Legislació i jurisdicció aplicable
Aquest document ha de ser interpretat i està regit per la Legislació Espanyola, i qualsevol disputa que se’n derivi haurà de dirimir-se davant dels tribunals de Barcelona, Espanya.

Open chat
1
Vols contactar amb nosaltres?
Powered by